Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Terms and ConditionsArtikel 1. Definities


East to sea (eenmanszaak):
KvK: 80628095
E-mailadres: kirsten@easttosea.com
Telefoonnummer: +31651117919


Derden:
Andere partijen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst.


Opdracht:
De overeengekomen afspraken tussen East to sea en de opdrachtgever.


Opdrachtgever:
De wederpartij van East to sea.
Artikel 2. Toepassing


2.1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere aanbieding tussen East to sea en opdrachtgever, voor zover door de partijen hiervan geen uitdrukkelijke en schriftelijke afstand is gedaan.
2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
2.3. De algemene voorwaarden gelden tevens op alle overeenkomsten met East to sea, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offerte en opdracht 
3.1. Alle aanbiedingen gedaan door East to sea zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is bepaald.
3.2. De door East to sea gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Voor aanvaarding van de offertes wordt een termijn van 14 dagen gehanteerd. East to sea is enkel aan de offerte gebonden binnen de aanvaardingstermijn van 14 dagen.
3.3. De offerte dient door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 
3.4. De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW), tenzij anders is aangegeven.
3.5. In offertes of in andere documenten vermelde prijzen, maten, hoeveelheden e.d. zijn uitsluitend informatief. Deze hebben het karakter van een raming en deze binden East to sea niet. 
3.6. In de opdracht dient duidelijk omschreven te staan wat de opdracht inhoudt.
3.7. De opdracht wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen, nadat East to sea de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan; de inkoop van de materialen voor de betreffende opdracht c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van East to sea en deze algemene voorwaarden.
3.8. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de opdrachtgever bijkomende wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een bijkomende opdracht dient door East to sea en door opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd. 
3.9. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door East to sea bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen
3.10. De buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door East to sea als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurlonen/of kosten materialen;


Artikel 4. Voorrijkosten
4.1. East to sea rekent 0,30 euro per gemaakte kilometer aan voorrijkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen East to sea en de opdrachtgever.
4.2. De voorrijkosten worden opgenomen in de definitieve factuur.


Artikel 5. Uitvoering en levering
5.1. East to sea spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal East to sea de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht is vereist, heeft East to sea het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
5.3. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door East to sea mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan wordt aangegeven of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
5.4. De opdrachtgever draagt zorg voor de toegang tot de werklocatie. De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht East to sea bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door East to sea gemaakte kosten verschuldigd.
5.5. De opdrachtgever draagt zorg voor;
Voldoende gelegenheid voor uitvoering van de werkzaamheden;
Voldoende aansluitingsmogelijkheden voor elektriciteit;
Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd in het kader van de uitoefening van de opdracht.
5.6. Tenzij anders wordt overeengekomen, behoort het volgende niet tot de werkzaamheden van East to sea:
Het aanvragen van vergunningen, het beoordelen of er wordt voldaan aan wettelijke normen of aan kwaliteitsnormen,
het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
5.7. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht in fases wordt gedaan door East to sea, behoud daarmee het recht om de volgende fase op te schorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, dan wel bij het uitblijven van een opeisbare betaling. 
5.8. De overeenkomen oplevering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering gegeven, ook niet als deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. 
5.9. De overeengekomen datum van oplevering wordt in ieder geval automatisch verlengd, met een door een nader bekend te maken termijn door East to sea, indien;
er sprake is van vertraging in de verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid,
De opdrachtgever jegens East to sea tekortschiet of gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten;
De opdrachtgever East to sea niet in staat stelt om de opdracht naar behoren uit te laten voeren. 
5.10. East to sea is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5.11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.


Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1. De prijzen overeengekomen in de opdracht zijn concept prijzen. De werkelijke prijs is afhankelijk van de gemaakte uren en gebruikte materialen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2. De opdrachtgever dient de kosten van het gebruikte gas, water en licht te betalen. 
6.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door East to sea aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan East to sea.
6.5.  In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.


Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan East to sea. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend East to sea daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
7.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in 7.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.
7.3. Alle door East to sea verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van East to sea worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
7.4. East to sea heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van East to sea het resultaat zonder vermelding van de naam van East to sea openbaar te maken of te verveelvoudigen.
7.5. East to sea behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8. Opzegging en ontbinding
8.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.
8.2. In geval van opzegging door de wederpartij voor aanvang van de opdracht zijn alle door East to sea ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door East to sea ten gevolge van de opzegging geleden schade.
8.3. In geval van opzegging door de wederpartij tijdens de opdracht zijn alle door East to sea ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door East to sea ten gevolge van de opzegging geleden schade.
Artikel 9. Keuring en risico overdacht
9.1. De werkzaamheden worden voor oplevering door East to sea gecontroleerd. De opdrachtgever heeft het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden. De kosten voor de keuring door derden komen voor rekening van de opdrachtgever.
9.2. Artikel 7:10 Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de risico overdracht van het verlies of beschadiging van zaken die onderdeel zijn van de overeenkomst. 


10. Gebreken en klachtentermijn
10.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever en strekt ertoe, te constateren of East to sea aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
10.2. Na de opneming tekent de opdrachtgever akkoord voor de oplevering van de overeengekomen opdracht. In geval van kleine gebreken c.q. opmerkingen, worden deze opgenomen in het akkoord op de opdracht, met daarin een termijn waarop East to sea deze gebreken dient te verhelpen. 
10.3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, na publicatie of na oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan East to sea. 
11. Aansprakelijkheid
11.1. Indien East to sea aansprakelijk is, dan wordt de betreffende aansprakelijkheid als volgt begrensd:
De aansprakelijkheid van East to sea, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van East to sea beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
East to sea is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan; hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de partijen niet in staat zijn om de overeengekomen opdracht na te komen.
12.2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
12.3. East to sea heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat East to sea haar verplichtingen had moeten nakomen.
12.4. Partijen zijn gerechtigd om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeengekomen opdracht op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Behoudens de al verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten aan materialen en dergelijke. 


13. Toepasselijk recht
13.1. Op elke overeenkomst tussen East to sea en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


14. Wijziging, uitleg en vindplaats algemene voorwaarden
14.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
14.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.